ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน/การดำเนินงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • การดำเนินการ/กิจกรรม

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบจ.

...............................................


ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก            (EIT)   

ทำแบบประเมิน

  

  

    ผู้มีส่วนได้          ส่วนเสีย        ภายใน (IIT)  

ทำแบบประเมิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด
ระบบ e-GP รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม