ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน/การดำเนินงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

  • ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณ
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
  • การดำเนินการ/กิจกรรม

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2563
  • ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบจ.

Facebook Pagelike Widget

...............................................

ระบบ e-GP รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม