เรียกประชุมสภา

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2561 มีกำหนด 45 วัน 

รายละเอียด