วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่

วัตถุประสงค์

หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สายการบังคับบัญชา

¯  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้บริหารสูงสุด

¯  การเสนอแผนงานตรวจสอบประจำปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

¯  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • การวางแผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
  • งานการตรวจสอบการเอกสารการจัดทำแผนและงบประมาณ
  • งานการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการบัญชี
  • งานการตรวจสอบเอกสารงานพัสดุ
  • งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การฯ
  • งานการตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม