แผนการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ห
   
วันที่เอกสาร : 0000-00-00
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-11-16 10:45:40
         
งานบุคคล

  ประกาศรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
   
วันที่เอกสาร : 2018-09-25
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-09-25 13:42:50
         
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
วันที่เอกสาร : 0000-00-00
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2018-06-07 15:52:28
         
  วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
   
วันที่เอกสาร : 0000-00-00
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-11-07 11:12:15
         
  ยกเลิกคำสั่ง
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   
วันที่เอกสาร : 0201-06-02
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-06-02 15:14:06
         
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.สมุทรสงคราม
   
วันที่เอกสาร : 2017-03-17
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-03-17 10:09:31
         
  ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการอบจ.มีอำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการอบจ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 จึงยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที
   
วันที่เอกสาร : 2017-03-14
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-03-15 14:04:42
         
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
   
วันที่เอกสาร : 2017-02-17
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-02-17 15:25:37
         
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สมุทรสงคราม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ิและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 2. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มารายงานตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-09.00 น. ณ อบจ.สมุทรสงคราม
   
วันที่เอกสาร : 2017-02-01
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-02-01 13:49:10
         
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสังกัด อบจ.สมุทรสงคราม
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดอบจ.สมุทรสงคราม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 60-1-03-2101-010
   
วันที่เอกสาร : 2017-01-30
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-01-31 09:16:29
         
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
   
วันที่เอกสาร : 2017-01-17
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-01-17 15:24:37
         
   ปี 58 - 59
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม 7 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน 3 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบจ.สมุทรสงคราม ใบสมัคร
29 ก.ย. 59
แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 10 ส.ค. 59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน 8 ส.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 3 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ 15 ก.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร 3 มิ.ย. 59
ยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 ธ.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการอบจ. ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร 2 ธ.ค. 58
ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 26 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ 27 ก.ค 58
ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ เฉพาะหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) 14 ก.ค 58
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 15 มิ.ย 58
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
     
 
  การรับสมัครเข้าประกวดสำรับอาหารพื้นบ้านฯ
ด้วยอบจ.สมุทรสงคราม จะจัดให้มีการประกวดสำรับอาหารพื้นบ้านฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ให้เยาวชนและประชาชน รู้จักประกอบอาหารไทยแบบพื้นบ้านในลักษณะกินอยู่อย่างไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิพอเพียง
   
วันที่เอกสาร : 2016-12-16
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2016-12-20 14:26:03
         
 
   
วันที่เอกสาร :
วันที่ลงเว็บไซต์ :
         
 
   
วันที่เอกสาร :
วันที่ลงเว็บไซต์ :
         

 
   
วันที่เอกสาร :
วันที่ลงเว็บไซต์ :
         

  ส่งสำเนาประกาศรายงานผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดฯ

รายงานผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดฯ

   
วันที่เอกสาร : 2017-06-02
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-06-02 15:08:26
         
  ส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุฯ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

   
วันที่เอกสาร : 2017-05-08
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-05-09 11:00:02
         
  การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตลาดปลาแม่กลอง

การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินและอาคารตลาดปลาแม่กลอง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11 เม.ย 60

   
วันที่เอกสาร : 2017-05-04
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-05-04 09:11:31
         
  อัตราค่าเช่าห้องประชุมอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ

อัตราค่าเช่าห้องประชุมอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ

   
วันที่เอกสาร : 2017-04-24
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-04-26 14:52:24
         
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า หนึ่งแสน (100,000) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆก้ตาม

   
วันที่เอกสาร : 2017-04-11
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-04-20 11:15:42
         
  แจ้งแผนงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณตลาดแม่กลอง จังหวัสมุทรสงคราม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณตลาดแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม (ด้านงานระบบไฟฟ้าฯ) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเดือนมีนาคม 2560 และกำหนดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560 (ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน) โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นการร้อยสายเคเบิลใต้ดินในท่อร้อยสายใต้ดินที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว ไม่มีการขุดเจาะถนนอีก ซึ่งระหว่างการก่อสร้างผู้ใช้ไฟยังคงมีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

   
วันที่เอกสาร : 2017-03-06
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-03-07 14:56:26
         
 
   
วันที่เอกสาร :
วันที่ลงเว็บไซต์ :
         
  แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน จาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
   
วันที่เอกสาร : 0000-00-00
วันที่ลงเว็บไซต์ : 2017-08-11 15:11:50
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
@M.RUNG