กฎหมายและระเบียบ
 
 
 
คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ/ระเบียบ
การทำสัญญาเช่าอาคารศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)(ชั้นสอง)
การมอบอำนาจของนายกอบจ.ให้รองนายกอบจ. ปลัดอบจ. รองปลัดอบจ. หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยการกองในสังกัด
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
แต่งตั้งประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
แก้ไขคำสั่งฯ และแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับบุคคลหรือคณะกรรมการสำหรับงานจัดซื้อหรือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยการกองในสังกัด
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบอบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561
การคัดเลือกและขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2561
ค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น
การเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
ปรับอัตราค่าเช่าหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวทางในการดำเนินการประเมินผลการเพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 23/02/61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 06/02/61
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และสถานที่ให้บริการ 06/02/61
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสิมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 06/02/61
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 11/10/60
กำหนดส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดแบ่งส่วนราชการภายในของอบจ.สมุทรสงคราม 14/09/60
ระเบียบองค์การบริหารส่วยจังหวัดว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าห้องพักอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ 30/08/60
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 27/06/60
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 31/05/60

 

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   ปี 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุง  
   ปี 2561 - 2563  
   ปี 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2560  
   ปี 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2559  
   ปี 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2559  
   ปี 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2559  
   ปี 2558 - 2560  

 

 

 

 

สถานะการคลัง
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 10 เม.ย 63
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 13 มี.ค 63
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 12 ก.พ 63
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 13 ม.ค 63
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 13 ธ.ค 62
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 11 พ.ย 62
▅▆█ ข้อมูลรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ของ อบจ.สส.ประจำปีงบประมาณ 2562 30 ต.ค 62
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 11 ก.ย 62
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 8 ส.ค 62
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 9 ก.ค 62
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 12 มิ.ย 62
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 16 พ.ค 62
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 17 เม.ย 62
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 13 มี.ค 62
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 14 ม.ค 62
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 14 ธ.ค 61
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 20 พ.ย. 31
▅▆█ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 5 พ.ย. 61
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 8 ส.ค 61
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 10 ก.ค 61
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 11 มิ.ย 61
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561 11 พ.ค 61
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561 11 เม.ย 61
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 12 มี.ค 61
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 8 ม.ค 61
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 11 ม.ค 61
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 19 ธ.ค 60
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 10 พ.ย 60
▅▆█ ข้อมูลรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2560 07 พ.ย 60
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 11 ก.ย 60
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 17 ส.ค 60
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 12 ก.ค 60
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 15 มิ.ย 60
▅▆█ ข้อมูลรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2560 - มีนาคม 2560) 24 พ.ค 60
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560 17 เม.ย 60
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 11 เม.ย 60
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 08 มี.ค.60
▅▆█ ข้อมูลแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560 16 ก.พ.60
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 18 ม.ค. 60
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 19 ธ.ค. 59
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 15 พ.ย. 59
▅▆█ ข้อมูลรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ของอบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2559 04 พ.ย. 59
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 12 ก.ย. 59
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 11 ส.ค. 59
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 08 ก.ค. 59
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 14 มิ.ย. 59
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 16 พ.ค. 59
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559 26 เม.ษ. 59
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 11 มี.ค. 59
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 17 ก.พ. 59
▅▆█ ข้อมูลแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 20 ม.ค. 59
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิการยน 2558 17 ธ.ค. 58
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558 17 พ.ย. 58
▅▆█ ข้อมูลรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ของอบจ.สส. ประจำปีงบประมาณ 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) 10 พ.ย. 58
▅▆█ ข้อมูลรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ของอบจ.สส. ประจำปีงบประมาณ 2558 4 พ.ย. 58
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558   11 ส.ค. 58
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558   8 ก.ค 58
▅▆█ ข้อมูลรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำ 4 เดือน (1 ก.พ 58 - 31 พ.ค 58) ประจำปีงบประมาณ 2558 23 มิ.ย 58
▅▆█ ข้อมูลรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 12 มิ.ย 58
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนเมษายน 2558 20 พ.ค 58
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2558 16 เม.ย 58
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 17 มี.ค 58
▅▆█ ข้อมูลรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1 17 ก.พ 58
▅▆█ ข้อมูลรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำ 4 เดือน 17 ก.พ 58
▅▆█ ข้อมูลแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2558 10 ก.พ 58
▅▆█ ข้อมูลรายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2558 21 ม.ค 58
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปี 2558 30 พ.ย 57
▅▆█ ข้อมูลรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ของ อบจ.สส.ประจำปีงบประมาณ 2557 19 พ.ย 57
▅▆█ ข้อมูลแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2557 19 พ.ย 57
▅▆█ ข้อมูลแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน สิงหาคม 2557 8 ก.ย. 57
▅▆█ ข้อมูลแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 13 ส.ค 57
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2557 10 ก.ค 57
▅▆█ ข้อมูลรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำ 4 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2557-31 พฤษภาคม 2557) 23 มิ.ย 57
▅▆█ ข้อมูลแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 10 มิ.ย 57
▅▆█ ข้อมูลแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน เมษายน 2557 15 พ.ค 57
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน มีนาคม 2557 11 เม.ย 57
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 17 มี.ค 57
▅▆█ ข้อมูลรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำเดือน 4 เดือน 26 ก.พ 57
▅▆█ ข้อมูลรายงาน รับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2557 18 ก.พ 57
▅▆█ ข้อมูลรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 27 ม.ค 57
▅▆█ ข้อมูลแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2557 14 ม.ค 57
▅▆█ ข้อมูลแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน ตุลาคม 2556 14 พ.ย 56
▅▆█ ข้อมูลรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ของ อบจ.สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2556 4 พ.ย 57
   

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 10/03/63
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่ในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 12/12/62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 16/08/62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 16/08/62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำเหน่งครู พ.ศ.2562 09/07/62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 09/07/62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 09/07/62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่68) พ.ศ.2562 09/07/62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 07/05/62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (ฉบับที่ 67) พ.ศ.2561 10/01/62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 05/10/61
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบจ. (ฉบับ 66)พ.ศ.2561 17/08/61
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. สายงานการสอน พ.ศ.2561 17/08/61
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 17/08/61
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 65) พ.ศ.2561 09/07/61
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2561 15/06/61
แนวทางในการดำเนินการประเมินผลการเพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 23/02/61
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 12/02/61
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุุฒิที่ ก.จ. รับรอง 12/02/61
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) 12/02/61
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 64) พ.ศ.2561 12/02/61
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-พ.ศ.2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
28/04/59
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ 7) 08/03/60
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10/01/60
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 57) พ.ศ.2559 08/08/59
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 63) พ.ศ.2559 20/04/59
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) 20/04/59
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559 20/04/59
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบจ. (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2559 18/02/59
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบจ. (ฉบับที่ 60) พ.ศ.2559 18/02/59
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบจ. (ฉบับที่ 59) พ.ศ.2559 18/02/59
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบจ. 18/02/59

 

 

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น
   
นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
   
นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)
นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)
นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)
ประเภทวิชาการ
   
นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
วิศวกรโยธา
สถาปนิก
นักผังเมือง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรสุขาภิบาล
นักจัดการงานช่าง
นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ประเภททั่วไป
   
จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.สัตวบาล
จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.วิทยาศาสตร์
จพง.สาธารณสุขชุมชน
พยาบาลเทคนิค
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
โภชนาการ
จพง.รังสีการแพทย์
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
สัตวแพทย์
นายช่างโยธา
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างผังเมือง
นายช่างเครื่องกล
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานประปา
นายช่างศิลป์
นายช่างภาพ
จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการอบจ.
   
บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการอบจ.
 
การบริหารงานบุคคล
กำหนดจำนวนวันมาทำงานสาย ดาวน์โหลด
ภาพรวมระบบแท่ง ดาวน์โหลด
วินัยและการดำเนินการทางวินัยในระบบแท่ง ดาวน์โหลด
พจนานุกรมสมรรถนะ
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะผู้บริหาร
3. สมรรถนะประจำสายงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
- รอบที่ 1 ( 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62)
- รอบที่ 2 ( 1 เม.ย.62 - 30 ก.ย. 62)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
- รอบที่ 1 ( 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62)
- รอบที่ 2 ( 1 เม.ย.62 - 30 ก.ย. 62)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. พ.ศ. 2562
แบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. พ.ศ. 2562
แบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
คำอธิบายแบบประเมิน
แบบประเมินข้าราชการประเภททั่วไปและวิชาการ  
แบบประเมินข้าราชการประเภทอำนวยการท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่น  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไป  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มช่าง  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำที่มีชื่อสายงานเหมือนข้าราการ  
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ต.ค 61  
  รายงานติดตามการบันทึกข้อมูลของการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LAP) ปี 2560    
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561(ตุลาคม60 - มีนาคม 61) 4 พ.ค 61  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560(ตุลาคม59 - มีนาคม 60) 1 พ.ค. 60  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 12 ม.ค. 59  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 22 ธ.ค 57  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
▅▆█ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 10 เม.ย 63  
▅▆█ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 13 ม.ค 63  
▅▆█ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 15 ก.ค 62  
▅▆█ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) 17 เม.ย 62  
▅▆█ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 14 ต.ค 62  
▅▆█ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) 7 พ.ย 61
▅▆█ ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561) 13 ก.ค 61  
▅▆█ ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560) 10 พ.ย 60  
▅▆█ รายงานผลการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ด้านงบประมาณ
- ด้านเงินอุดหนุน
- ด้านการพัสดุ
- ด้านการเบิกจ่ายเงิน
14 ก.ย 60  
▅▆█ ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560) 14 ก.ค 60  
▅▆█ ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559) 19 ม.ค. 60  
▅▆█ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559) 11 ก.ค. 59  
▅▆█ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558) และไตลมาสที่ 2 (มกราคม 2559 - มีนาคม 2559) 14 มิ.ย. 59  
▅▆█ ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2558 - มีนาคม 2558) 9 ก.ค 58  
▅▆█ ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2558 - มิถุนายน 2558) 9 ก.ค 58  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) 8 พ.ย 62  
กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ ชนิดย่อยสินทรัพย์ ของอบจ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 21 ต.ค 62  
ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 12 พ.ย 61  
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 11 ต.ค 61
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ต.ค 61  
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 9 ต.ค 61  
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 24 ส.ค 61  
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแบบ ผ.ด.3 งวดที่ 2 (เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561) 10 ก.ค 61  
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 4 เม.ย 61  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 13 ก.ค. 60  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 21 ต.ค.59  
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 18 ต.ค.59  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559    
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 26 เม.ษ. 59  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 แบบ ผ.ด.3 งวดที่ 3 และแบบ ผ.ด.6 งวดที่ 2 29 ต.ค. 58  
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 15 ก.ย. 58  
การควบคุม กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดสมุทรสงคราม 15 ก.ย. 58  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 13 ก.ค 58  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 16 เม.ย 58  
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
@M.RUNG