แบบฟอร์มต่างๆ  
   
แบบใบลา กรอกแบบวันลาออนไลน  
 • ใบลาพักผ่อน
 • ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบใบขอยกเลิกวันลา
 
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว  
 • คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แบบ บ.จ. 1)
 • คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 
ใบเบิกเงินสวัสดิการ  
 • เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น (แบบ ร.บ.3)
 • เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ ก.บ.1)
 
หนังสือแต่งตั้งผู้มาประชุมแทน  
แบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม  
คำร้องทั่วไป  

แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
 
 • แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล-ชง.-ชก
 • แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล-อส.-ชพ.-ชช.
 • รูปเล่มผลงาน
 • แบบให้คะแนนผลงาน
 • แบบรับผลงาน
 • แบบปรับปรุงตำแหน่ง
 • แบบประเมินด้านทักษะ
 • แบบสัมภาษณ์
 • ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ
 • แบบประเมินลักษณะงาน
 • ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเลื่อนระดับ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
@M.RUNG